Регистрационно-приемателен център с. Баня
8914 с. Баня, общ. Нова Загора, район „Минерални бани“ №17
директор: Димитър Захариев, тел: 0886 437 020 
e-mail: Dimitar.Zahariev@saref.government.bg

Териториалните структури на ДАБ при МС - Регистрационно приемателни центрове (РПЦ):

- организират и осъществяват дейностите по регистрацията и настаняването на чужденците, подали молба за международна закрила;

- организират и координират дейностите по задължителното медицинско изследване на чужденците, подали молба за международна закрила;

-  организират и осъществяват дейността по издаването на удостоверителни документи;

- организират дейностите по изхранването и по осигуряването на медицинска и психологическа помощ на настанените в центровете чужденци;

- осъществяват процесуално представителство по административни дела, образувани по жалби срещу решения на интервюиращите органи по молби за международна закрила;

-  организират и осигуряват дейността по извършване оценка на възрастта на непридружени малолетни и непълнолетни чужденци, подали молба за международна закрила, и съдействат за учредяване на настойничество или на попечителство;

-  организира взаимодействието и обмена на информация във връзка с административните производства по Закона за убежището и бежанците между агенцията и други държавни органи;

-  организира взаимодействието и обмена на информация с МВР и ДАНС във връзка с приемането и предаването на чужденци, потърсили закрила, заедно с всички съпровождащи ги документи;

-  провежда производство по молби за събиране на семейства на чужденци с предоставена международна закрила и на чужденци, ползващи се от временна закрила;

-  идентифицират уязвимите лица, подали молба за международна закрила.