Информация за лица търсещи и получили закрила

Информация за лица търсещи и получили закрила

Производство по Дъблин

Регламент (EС) № 604/2013 на Европейския Парламент и на Съвета /Регламент Дъблин III/  Предмет и цел Дъблинският регламент предвижда критерии и механизми за определяне на държава членка, компетентна за разглеждането на…

Етапи на производство по предоставяне на международна закрила – права и задължения

С регистрирането на чужденеца по подадена от него молба за международна закрила се образува производство по общ ред. При наличие на данни за компетентност за разглеждане на молбата от друга държава - членка на…

Видове закрила

Закрилата, която Република България предоставя на чужденци, включва убежище, международна закрила и временна закрила. Правото на убежище в Република България е регламентирано с Конституцията на Република България и…

Обща информация за получилите закрила

Информация за програми за социална адаптацияИнформация за НПО партньори Методически указания за реда, организацията и координацията на компетентните служители в държавната агенция за бежанците при министерски съвет в…