Подай сигнал

При подаване на сигналите се подават следните данни:
1.    органа, до който се подава;
2.    трите имена, единен граждански номер, съответно имена и личен номер на чужденец, както и адрес, телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такива;
3.    имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заеманата от него длъжност, ако подателят разполага с данни за нея;
4.    конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;
5.    позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;
6.    дата на подаване на сигнала;
7.    подпис на подателя.


При подаден сигнал:
1.    не се разкрива самоличността на лицето, подало сигнала;
2.    не се разгласяват фактите и данните, които са станали известни на длъжностни лица във връзка с разглеждането на сигнала;
3.    се опазват поверените на длъжностните лица писмени документи от нерегламентиран достъп на трети лица.
Съгласно чл. 108, ал. 2 от АПК, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административнопроцесуален кодекс.
ВАЖНО!
1.    Анонимни сигнали не се разглеждат и не се препращат по компетентност. За такива се считат:
•   получени по пощата, без посочени три имена, адрес за кореспонденция и без саморъчно положен подпис от лицето, подало сигнала;
•    получени по електронната поща без посочени три имена, адрес за кореспонденция или телефон;
•   сигнал от подател, с когото не може да се установи обратна връзка на посочените телефон или адреси за кореспонденция
2.    Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.
3.    Сигнали, които не са от компетентността на ДАБ при МС, незабавно се препращат по компетентност на съответния орган, тези в които се съдържат данни за престъпление, на компетентните органи.
4.    В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателят.“


Подаване на сигнали:
Всеки, който разполага с данни за корупция или за конфликт на интереси на служител на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет“,  може да подаде сигнал по следните начини:
•    В деловодството на Държавна агенция  за бежанците при Министерски съвет в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 114Б, адресиран „Лично“ до председателят на ДАБ при МС;
•    Чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на агенцията: гр. София, п.к. 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 114Б, адресиран „Лично“ до председателя на ДАБ при МС;
•    Чрез портала за сигнали за корупция на интернет страницата на Националния съвет по антикорупционни политики: https://anticorruption.government.bg  

Само един файл.
лимит 10 MB.
Разрешени типове: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, mp4, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
CAPTCHA
4 + 12 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.