Етапи на производство по предоставяне на международна закрила – права и задължения

С регистрирането на чужденеца по подадена от него молба за международна закрила се образува производство по общ ред. При наличие на данни за компетентност за разглеждане на молбата от друга държава - членка на Европейския съюз, с решение на интервюиращия орган се образува производство по реда на Регламент Дъблин. Такова производство се образува и при сезиране от Министерството на вътрешните работи и от Държавна агенция "Национална сигурност" за незаконно пребиваващ на територията на Република България чужденец, както и когато е налице искане за поемане на отговорност или за обратно приемане от друга държава - членка на Европейския съюз.

След образуване на производството се предприемат действия за проверка на доказателствата и на обстоятелствата за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молбата на чужденеца за предоставяне на международна закрила. С чужденеца се провеждат едно или няколко интервюта. След приключване на производство с влязло в сила решение, чужденците има право да подадат нова молба за закрила. При наличие на основания по чл. 13, ал. 1 ЗУБ в срок до 10 работни дни от регистрацията, молбата на чужденеца може да бъде отхвърлена като явно неоснователна.

В случай, че подадената от чужденеца молба е последваща, преди да се пристъпи към разглеждането й по същество, се преценява нейната допустимост, с оглед на това дали лицето се позовава на нови обстоятелства от съществено значение за личното му положение или относно държавата му по произход.

В срок до 14 дни от подаването на последващата молба, интервюиращи орган единствено въз основа на писмени доказателства, представени от чужденеца, без да се провежда лично интервю, взема решение, с което допуска или не допуска същата до производство за предоставяне на международна закрила. При наличие на предвидени в закона условия, производството за разглеждане на молбата на лицето може да бъде спряно, или съответно прекратено.

В срок до 6 месеца от образуване на производство по общия ред председателят на ДАБ взема решение, с което предоставя или отказва статут на бежанец, или хуманитарен статут в Република България. Административният орган може да продължи този срок с още 9 месеца като чужденецът се уведомява за това лично или със съобщение с обратна разписка, при сложни фактически и/или материалноправни въпроси, както и когато голям брой чужденци едновременно потърсят международна закрила, което затруднява вземането на решение в горепосочения срок. Максималният срок за произнасяне по молбата за международна закрила е 21 месеца от датата на подаването й.