Регламент (EС) № 604/2013 на Европейския Парламент и на Съвета /Регламент Дъблин III/
 

Предмет и цел

Дъблинският регламент предвижда критерии и механизми за определяне на държава членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или лице без гражданство. Молбите се разглеждат само от една държава членка, за която критериите, предвидени в глава III, сочат, че е компетентна за това.

Критерии за определяне на държавата членка, отговорна да разгледа молбата за закрила.

Критериите за определяне на отговорната държава членка са уредени в Глава ІІІ на Дъблинския регламент и се прилагат в последователността, в която са изложени.

Отговорната в съответствие с критериите държава членка се определя въз основа на съществуващото положение към момента, в който търсещият закрила е подал за първи път молбата си пред държава членка.

 1. Ако кандидатът е непридружен ненавършил пълнолетие, компетентната държава членка е тази, в която законно се намира член на семейството, брат или сестра на непридружения ненавършил пълнолетие или тази държава членка, в която законно се намира роднина на непридружения ненавършил пълнолетие, при условие че това е във висшия интерес на кандидата. В отсъствие на член на семейството, брат, сестра или роднина, компетентната държава членка е тази, в която непридруженият ненавършил пълнолетие е подал своята молба за международна закрила.

 2. Ако кандидатът има член на семейството, независимо от това дали семейството е било създадено преди това в държавата на произход, който е получил разрешение да пребивава като лице, на което е предоставена международна закрила в държава членка, същата държава членка е компетентна за разглеждането на молбата за международна закрила.

 3. Ако кандидатът има член на семейството в държава членка, по чиято молба за международна закрила в тази държава членка не е взето решение по същество до този момент, същата държава членка е компетентна за разглеждането на молбата за международна закрила.

 4. Когато няколко членове на едно семейство едновременно поискат закрила в една и съща държава членка или на достатъчно близки дати, и когато прилагането на критериите, би довело до разделянето им, отговорна за всички членове на семейството е: 

 • държавата членка, която критериите сочат като отговорна за поемането    на закрилата на по - голямата част от тях;

 • в противен случай, отговорност носи държавата членка, която критериите сочат за компетентна за разглеждането на заявленията на най-възрастния от тях.

 1. Ако търсещият закрила притежава валидна виза или разрешение за пребиваване, отговорност за разглеждане на молбата му носи държавата членка, която е издала документа.

 2. Когато се установи, че молителя незаконно е пресякъл по суша, море или въздух границата на държава членка, в която е влязъл идвайки от трета страна, тази държава членка е компетентна за разглеждането на заявлението за убежище. Тази отговорност отпада 12 месеца след датата на нелегално пресичане на границата.

 3. Ако молителят е влязъл на територията на държава членка, където е освободен от задължението да има виза, тази държава-членка отговаря за разглеждането на молбата му.

 4. Когато заявлението за убежище е направено в международна транзитна зона на летище на държава членка, тази държава членка отговаря за разглеждането на молбата му.

 5. Когато не може да бъде посочена отговорната държава членка въз основа на критериите, отговорна е държавата членка, пред която е подадена първата молба за закрила.

В случаите, когато по причина на бременност или новородено дете, тежко заболяване, тежък недъг или старост кандидатът е зависим от помощта на своето дете, брат или сестра или родител, законно пребиваващи в една от държавите членки, или когато те са зависими от кандидата, държавите членки обикновено оставят или събират заедно търсещия убежище с друг роднина, намиращ се на територията на една от държавите членки, при условие че семейните връзки са съществували в страната на произход.

Кой е член на семейството?

Доколкото семейството е съществувало още в страната на произход, членове на семейството на молителя са:

 • съпругата на молителя или неговия несключил брак партньор, с който се намира в трайна връзка, когато законодателството или практиката на въпросната държава членка приравнява тези двойки със семейните;

 • малолетните и непълнолетни деца на двойките по предходната точка или на молителя, при условие че те не са сключили брак и независимо от това дали те са били родени в или извън брака или осиновени;

 • бащата, майката или друго пълнолетно лице, което отговаря за кандидата съгласно правото или практиката на държавата членка, в която се намира пълнолетното лице, когато кандидатът или получилият закрила е малолетен или непълнолетен и не е сключил брак.

Необходими лични документи за лица в производство съгласно чл.8, чл. 9, чл.10, чл.11, чл.16 и чл.17 от Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство.

Държава 

Документи  

Сирия

Лична карта, национален паспорт (при липса на лична карта или национален паспорт-извадка от индивидуален регистър на сирийските граждани), акт за раждане, семейна книжка (при липса на семейна книжка- извадка от семеен регистър на сирийските граждани), удостоверение за сключен брак, декларация за съгласие (от лицето подало молба за международна закрила в Република България и от член на семейство/роднина в друга държава-членка.

Афганистан

Лична карта (тазкира), електронна лична карта (пластмасова с правоъгълна форма), удостоверение за родство, декларация за съгласие (от лицето подало молба за международна закрила в Република България и от член на семейство/роднина в друга държава-членка.

Ирак

Лична карта, удостоверение за раждане, удостоверение за гражданство, декларация за съгласие (от лицето подало молба за международна закрила в Република България и от член на семейство/роднина в друга държава-членка.

* Забележка: В Афганистан и Ирак не се издават семейни книжки.
При съмнение, че лицето не е непълнолетно/малолетно, държавите-членки изискват изследване за оценка на възрастта. 
 

Когато е определена държавата членка, компетентна да разгледа молбата за международна закрила, кандидатът се прехвърля в тази държава членка.