РПЦ - Баня

Регистрационно-приемателен център с. Баня
8914 с. Баня, общ. Нова Загора, район „Минерални бани“ №17
директор: Димитър Захариев, тел: 0886 437 020 
e-mail: Dimitar.Zahariev@saref.government.bg

Регистрационно-приемателните центрове са териториални поделения на агенцията за регистрация, настаняване, медицинско изследване, социално и медицинско подпомагане и провеждане на

производство за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молбата за предоставяне на международна закрила, и на производство за предоставяне на международна закрила на

чужденци; за настаняване на чужденци, подали молба за убежище.

Регистрационно-приемателните центрове осъществяват дейности свързани с регистрацията и настаняването на чужденците, подали молба за международна закрила, и по настаняването на

чужденци, подали молба за убежище; организират и координират дейностите по задължителното медицинско изследване на чужденците, подали молба за международна закрила; провеждат

производството по глава шеста, раздел Iа от Закона за убежището и бежанците; провеждат ускорена процедура в производство по общия ред и процедура по предварително разглеждане на молба

за международна закрила, като интервюиращите органи вземат решения в рамките на своите правомощия; организират и осъществяват дейността по издаването на удостоверителни документи;

организират дейностите по изхранването и по осигуряването на медицинска и психологическа помощ на настанените в центровете чужденци; провежда производство по молби за събиране на

семейства на чужденци с предоставена международна закрила и на чужденци, ползващи се от временна закрила, и изготвя мотивирани проекторешения по тях; проучва и изяснява факти и

обстоятелства по искане на Президента на Република България и изготвя мотивирано становище по подадена молба за убежище; организира взаимодействието и обмена на информация във

връзка с административните производства по Закона за убежището и бежанците между агенцията и други държавни органи; идентифицират уязвимите лица, подали молба за международна

закрила и др.