ФУМИ: Проект по презаселване

Информация относно изпълнение на дейности по проект за презаселване, финансиран от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 – 2027,
Проект BG65AMPR001-4.001-0001-C01-M002

Презаселването на бежанци е едно от трите трайни решения при продължителни бежански ситуации заедно с доброволното връщане и местната интеграция. 
Република България се включи в механизмите за презаселване в израз на солидарност със страните извън Европейския съюз, които приемат голям брой хора, бягащи от война или преследване. С оглед изпълнение на поетите ангажименти беше разработена Рамка на национален механизъм за изпълнение на ангажиментите на Република България по презаселване, която определя процедурата за практическото изпълнение на механизма. 
Финансирането е от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 - 2027. 
Рамката на националния механизъм определя Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет за национално звено за контакт. Агенцията координира подготовката и осъществява комуникацията с партньорите по презаселване в страната и в чужбина. 
През 2023 г. в изпълнение на Решение № 719 от 5 октомври 2022 г. на Министерския съвет в Република България се включи в механизма за презаселване и в страната ни бяха презаселени от Република Турция девет сирийски граждани. 
Решенията на председателя на ДАБ при МС за предоставяне на хуманитарен статут бяха връчени съответно на 24 януари 2024 г. и на 30 януари 2024 г. 
С двете семейства са сключени споразумения за интеграция, които включват пакет от мерки за интеграция в съответствие с Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила, приета с ПМС № 144 през 2017 г.