Кариери

Конкурс за длъжността „Младши експерт”

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЦУ-РД05-32/15…