РПЦ - София

Регистрационно-приемателен център гр. София 
1618 София; кв. Овча купел, ул. “Монтевидео” № 21A

Пламен Пенов, Директор, тел: 02/80 80 986 
e-mail: Plamen.Penov@saref.government.bg

Иван Пенков, началник отдел "Производство за международна закрила, квартал Враждебна": 0889929088
e-mail:Ivan.Penkov@saref.government.bg 

Елеонора Йорданова, началник отдел „Производство за международна закрила“, квартал Овча купел: 02 90 42 363 тел:0889 940 673
e-mail:Eleonora.Yordanova@saref.government.bg

Атанас Младенов, началник отдел „Производство за международна закрила", квартал Военна рампа: 02/8080 981 тел:0879 444 562
Atanas.Mladenov@saref.government.bg

Регистрационно-приемателните центрове са териториални поделения на агенцията за регистрация, настаняване, медицинско изследване, социално и медицинско подпомагане и провеждане на производство за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молбата за предоставяне на международна закрила, и на производство за предоставяне на международна закрила на чужденци; за настаняване на чужденци, подали молба за убежище.

Регистрационно-приемателните центрове осъществяват дейности свързани с регистрацията и настаняването на чужденците, подали молба за международна закрила, и по настаняването на чужденци, подали молба за убежище; организират и координират дейностите по задължителното медицинско изследване на чужденците, подали молба за международна закрила; провеждат производството по глава шеста, раздел Iа от Закона за убежището и бежанците; провеждат ускорена процедура в производство по общия ред и процедура по предварително разглеждане на молба за международна закрила, като интервюиращите органи вземат решения в рамките на своите правомощия; организират и осъществяват дейността по издаването на удостоверителни документи; организират дейностите по изхранването и по осигуряването на медицинска и психологическа помощ на настанените в центровете чужденци; провежда производство по молби за събиране на семейства на чужденци с предоставена международна закрила и на чужденци, ползващи се от временна закрила, и изготвя мотивирани проекторешения по тях; проучва и изяснява факти и обстоятелства по искане на Президента на Република България и изготвя мотивирано становище по подадена молба за убежище; организира взаимодействието и обмена на информация във връзка с административните производства по Закона за убежището и бежанците между агенцията и други държавни органи; идентифицират уязвимите лица, подали молба за международна закрила и др.