Регистрационно-приемателен център гр. София 
1618 София; кв. Овча купел, ул. “Монтевидео” № 21A

Милена Методиева,  Директор
e-mail: Milena.Metodieva@saref.government.bg


Любомир Маргитин, началник отдел "Производство за международна закрила, кв. "Враждебна": тел: 02 8080 987
e-mail: Lyubomir.Margitin@saref.government.bg

Виктор Иванов, началник отдел „Производство за международна закрила“, кв. "Овча купел": тел: 
e-mail: Viktor.Ivanov@saref.government.bg

Иван Цветанов, началник отдел „Производство за международна закрила", кв. "Военна рампа": тел: 02/ 8080 985; 
email: Ivan.Tsvetanov@saref.government.bg 

Териториалните структури на ДАБ при МС - Регистрационно приемателни центрове (РПЦ):
•    организират и осъществяват дейностите по регистрацията и настаняването на чужденците, подали молба за международна закрила;
•    организират и координират дейностите по задължителното медицинско изследване на чужденците, подали молба за международна закрила;
•    организират и осъществяват дейността по издаването на удостоверителни документи;
•    организират дейностите по изхранването и по осигуряването на медицинска и психологическа помощ на настанените в центровете чужденци;
•    осъществяват процесуално представителство по административни дела, образувани по жалби срещу решения на интервюиращите органи по молби за международна закрила;
•    организират и осигуряват дейността по извършване оценка на възрастта на непридружени малолетни и непълнолетни чужденци, подали молба за международна закрила, и съдействат за учредяване на настойничество или на попечителство;
•    организира взаимодействието и обмена на информация във връзка с административните производства по Закона за убежището и бежанците между агенцията и други държавни органи;
•    организира взаимодействието и обмена на информация с МВР и ДАНС във връзка с приемането и предаването на чужденци, потърсили закрила, заедно с всички съпровождащи ги документи;
•    провежда производство по молби за събиране на семейства на чужденци с предоставена международна закрила и на чужденци, ползващи се от временна закрила;
•    идентифицират уязвимите лица, подали молба за международна закрила.