Антикорупция и превенция

Уважаеми граждани,

В случай, че разполагате с данни за корупционно поведение или конфликт на интереси по смисъла на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) за служители на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, можете да подадете сигнал:

  • чрез пощенската кутия, поставена на видно място в ДАБ при МС
  • на официалния е-мейл на Агенцията – sar@saref.government.bg
  • в деловодството на ДАБ при МС на адрес: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" 114 Б 
  • на телефони: 02/80 80 923; 02/80 80 924; 02/80 80 925

Подаване на сигнал

При подаване на сигналите се предоставят следните данни:

1. органа, до който се подава;

2. трите имена, единен граждански номер, съответно имена и личен номер на чужденец, както и адрес, телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такива;

3. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заеманата от него длъжност, ако подателят разполага с данни за нея;

4. конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;

5. позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;

6. дата на подаване на сигнала;

7. подпис на подателя.

 

При подаден сигнал

Съгласно чл. 108, ал. 2 от АПК, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс:

1. не се разкрива самоличността на лицето, подало сигнала;

2. не се разгласяват фактите и данните, които са станали известни на длъжностни лица във връзка с разглеждането на сигнала;

3. се опазват поверените на длъжностните лица писмени документи от нерегламентиран достъп на трети лица.

 

ВАЖНО!

1. Анонимни сигнали не се разглеждат и не се препращат по компетентност. За такива се считат: ◦получени по пощата, без посочени три имена, адрес за кореспонденция и без саморъчно положен подпис от лицето, подало сигнала.

  • получени по електронната поща без посочени три имена, адрес за кореспонденция или телефон;
  • сигнал от подател, с когото не може да се установи обратна връзка на посочените телефон или адреси за кореспонденция;

2. Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

3. Сигнали, които не са от компетентността на ДАБ при МС, незабавно се препращат по компетентност на съответния орган, тези в които се съдържат данни за престъпление, на компетентните органи.

4. В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателят.


Данни за лицето подало сигнала за корупция
Данни за служителя, които са ви известни
Само един файл.
лимит 10 MB.
Разрешени типове: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, mp4, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
CAPTCHA
1 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.