Антикорупция и превенция

Уважаеми граждани,

В случай, че разполагате с данни за корупционно поведение или конфликт на интереси по смисъла на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) за служители на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, можете да подадете сигнал:

 • чрез пощенската кутия, поставена на видно място в ДАБ при МС
 • на официалния е-майл на Агенцията – sar@saref.government.bg
 • в деловодството на ДАБ при МС на адрес: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" 114 Б 
 • на телефони: 02/80 80 923; 02/80 80 924; 02/80 80 925

Подаване на сигнал

При подаване на сигналите се предоставят следните данни:

1. органа, до който се подава;

2. трите имена, единен граждански номер, съответно имена и личен номер на чужденец, както и адрес, телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такива;

3. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заеманата от него длъжност, ако подателят разполага с данни за нея;

4. конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;

5. позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;

6. дата на подаване на сигнала;

7. подпис на подателя.

 

При подаден сигнал

Съгласно чл. 108, ал. 2 от АПК, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс

1. не се разкрива самоличността на лицето, подало сигнала;

2. не се разгласяват фактите и данните, които са станали известни на длъжностни лица във връзка с разглеждането на сигнала;

3.се опазват поверените на длъжностните лица писмени документи от нерегламентиран достъп на трети лица.

 

ВАЖНО!

1. Анонимни сигнали не се разглеждат и не се препращат по компетентност. За такива се считат: ◦получени по пощата, без посочени три имена, адрес за кореспонденция и без саморъчно положен подпис от лицето, подало сигнала.

 • получени по електронната поща без посочени три имена, адрес за кореспонденция или телефон;
 • сигнал от подател, с когото не може да се установи обратна връзка на посочените телефон или адреси за кореспонденция;

2. Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

3. Сигнали, които не са от компетентността на ДАБ при МС, незабавно се препращат по компетентност на съответния орган, тези в които се съдържат данни за престъпление, на компетентните органи.

4. В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателят.“

 • образец на сигнал
 • ЗПКОНПИ
 • НОРИПДУКУ
 • Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в ДАБ при МС
 • Антикорупционен план на ДАБ при МС

Антикорупция и превенция

Уважаеми граждани, В случай, че разполагате с данни за корупционно поведение или конфликт на интереси по смисъла на Закон за противодействие на корупцията (ЗПК) за служители на Държавната агенция за бежанците при…