Търг за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост