Транзитен център с. Пъстрогор
6519 с. Пъстрогор, общ. Свиленград, обл. Хасково
директор: Спасимир Петров, тел: 037705/215 
e-mail: Spasimir.Petrov@saref.government.bg

Транзитните центрове са териториални поделения на агенцията за регистрация, настаняване, медицинско изследване и провеждане на производство за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молбата за предоставяне на международна закрила, и на производство за предоставяне на международна закрила.

В транзитните центрове се осъществяват дейности свързани с:

  • регистрацията и настаняването на чужденците, подали молба за международна закрила;
  • организират и координират дейностите по задължителното медицинско изследване на чужденците, подали молба за международна закрила;
  • провеждат производството по глава шеста, раздел Iа от Закона за убежището и бежанците;
  • провеждат ускорена процедура в производство по общия ред и процедура по предварително разглеждане на молба за международна закрила, като интервюиращите органи вземат решения в рамките на своите правомощия;
  • извършват процесуални действия и изготвят предложения, становища и мотивирани проекторешения на председателя по реда на глава шеста, раздели II и IV от Закона за убежището и бежанците;
  • организират и осъществяват дейността по издаването на удостоверителни документи;
  • организират дейностите по изхранването и по осигуряването на медицинска и психологическа помощ на настанените в центровете чужденци;
  • организира взаимодействието и обмена на информация във връзка с административните производства по Закона за убежището и бежанците между агенцията и други държавни органи и др.