Дирекция „Международна дейност“

Дирекция „Международна дейност“ отговаря за планирането, координацията и изпълнението на международната дейност на агенцията; във взаимодействие с компетентните структури на агенцията прави предложение за промяна в националното законодателство за съответствие с правото на ЕС; координира и организира дейностите във връзка със сътрудничеството с ЕС и с държавите членки, с международни правителствени и неправителствени организации, които работят в областта на международната закрила; съвместно с други структури на агенцията организира изпълнението на Националните механизми по презаселване и по преместване, като си взаимодейства и обменя информация с компетентните национални органи и организации; осъществява взаимодействие със съответните административни звена на министерствата и ведомствата; събира, поддържа и актуализира база данни за държави по произход и за трети сигурни държави, което включва обща географска, политическа, икономическа и културна информация, както и информация за правната уредба и за спазването на правата на човека; изготвя и актуализира аналитични доклади и справки за сигурните държави по произход, за третите сигурни държави, за кризисните райони и за бежанските потоци; при необходимост изготвя и предлага за актуализация проектите на списъци на сигурни държави по произход и на трети сигурни държави; организира протоколно задграничните командировки на служителите и оформя документите; осъществява координацията и взаимодействието на агенцията с Европейската комисия и/или с отговорния орган по споразумения или програми, финансирани със средства от ЕС; организира и координира взаимодействието с държавните органи и с неправителствени организации относно дейността по споразумения или програми, финансирани със средства от ЕС; въвежда и поддържа данни в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС; участва в планирането и организирането на дейности по споразумения или програми, финансирани със средства от ЕС; отчита аналитично изпълнението на програмите и изготвя обща финансова рамка на средствата от споразумения или програми, финансирани със средства от ЕС; осигурява и контролира техническото изпълнение, наблюдение и оценка на средствата от споразумения или програми, финансирани със средства от ЕС; изготвя окончателен доклад за резултатите от финансираните дейности по споразумения или програми и фондове по линия на ЕС; осигурява спазването на изискванията за информираност и публичност във връзка с дейността по споразумения или програми, финансирани със средства от ЕС. Дейностите на дирекция "Международна дейност" се подпомагат от служители, които заемат по трудово правоотношение длъжността "главен сътрудник по управление на европейските проекти и съответните програми", назначени за срок до приключване на програмите, споразуменията и проектите по Фонд "Убежище, миграция и интеграция", по Норвежкия финансов механизъм и др., и с възнаграждения, финансирани изцяло от средства по проектите.