Дирекция „Качество на процедурата за международна закрила“

Дирекция „Качество на процедурата за международна закрила“ осъществява методическо ръководство и упражнява контрол на транзитните и регистрационно-приемателните центрове във връзка с административните производства по Закона за убежището и бежанците и изготвя компетентни становища за вземане на решения в отделните производства; разработва инструкции и указания във връзка с административните производства по Закона за убежището и бежанците и контролира изпълнението им; събира и проверява доказателствата и взема решения в производството по глава шеста, раздел Iа от Закона за убежището и бежанците; участва при изготвянето на становища по проекти на нормативни актове, имащи отношение към процедурата по предоставяне на международна закрила; осъществява административното сътрудничество със съответните институции на държавите членки във връзка с провеждане на производство по реда на глава шеста, раздел Ia от Закона за убежището и бежанците; изготвя статистически доклади до Европейската комисия във връзка с производството по глава шеста, раздел Iа от Закона за убежището и бежанците; изготвя образците на удостоверителни документи; съгласува заявления за издаване на български документи за самоличност на чужденци с предоставена международна закрила в Република България в съответствие с подписано споразумение за сътрудничество и обмен на информация между Министерството на вътрешните работи и агенцията и др.