Дирекция "Управление на собствеността и обществени поръчки"

Дирекция "Управление на собствеността и обществени поръчки" организира съставянето, сключването и прекратяването на договори, свързани с дейността на агенцията; осъществява пазарно проучване на стоки, услуги, фирми, организации и ценови равнища; координира и контролира изпълнението на договорите; планира, организира и координира всички действия във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки; организира подготовката и изпращането на информация за Регистъра на обществените поръчки; осъществява инвестиционно проучване на обектите и изготвя предложения за необходимостта от капитални вложения за основен ремонт, реконструкция и ново строителство, организира и контролира извършването на текущи ремонти, планово строителство, капитален ремонт, поправка на дълготрайните материални активи и товарно-разтоварните работи; организира, отговаря и контролира правилното, законосъобразното, целесъобразното и ефективното ползване на недвижимите имоти и движимите вещи - собственост на агенцията или предоставени й за ползване; планира, координира и контролира дейностите по заявяване, доставка, съхранение, разпределение и експлоатация на материалните ресурси и извършването на услуги; участва в процедурата по бракуване на имущество; организира, отговаря и следи за техническата изправност, правилната експлоатация и поддръжката на ведомствения автотранспорт, отчита разходите за гориво и горивни материали; следи за законосъобразното и ефективното стопанисване на материално-техническата база в агенцията и др.