Дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси"

Дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси" осъществява методическо ръководство, координира, осъществява контрол и участва в разработването на проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове, изготвя становища по проекти на закони и други нормативни актове, осигурява правна помощ в работата на административните звена на агенцията и дава становища по правни въпроси и по прилагането на законовите и подзаконовите нормативни актове; осъществява процесуално представителство пред съдилищата по дела от трудовоправен, гражданскоправен, търговски, административен и друг характер; организира дейностите по управление на човешките ресурси; организира и осъществява информационно-комуникационното обслужване на агенцията; организира, осигурява и следи за спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, като изготвя необходимите документи и провежда инструктажи на служителите; организира и осъществява административното обслужване, в това число систематизира, съхранява и обработва документите от общия архив на агенцията и организира използването им, както и организира куриерската дейност.“