Програми и проекти

ФУМИ: Проект по презаселване

Информация относно изпълнение на дейности по проект за презаселване, финансиран от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 – 2027,Проект BG65AMPR001-4.001-0001-C01-M002Презаселването на бежанци е едно от трите трайни…