Работен семинар за грижите и закрилата на непридружените деца-бежанци

Ефективната защита на непридружените деца изисква безпроблемна координация между институциите, правителствените  и международни организации. Като работим заедно, можем да осигурим навременни и всеобхватни отговори на специфичните нужди на непридружените малолетни и непълнолетни деца, търсещи международна закрила, минимизирайки пропуските и дублирането на усилия.
В контекста на откриването на „Сигурна зона“ за непридружени деца в приемателния център за бежанци в град Харманли, Държавната агенция за бежанците при Министерския Съвет (ДАБ при МС) и УНИЦЕФ организираха работен семинар.  
Семинарът се проведе на 16 май 2024 г., в Културния център на гр. Харманли, във формат на експертна среща между институциите и организациите, работещи с непридружени или разделени от семействата си деца-бежанци, търсещи или получили международна, или закрила. 
Фокусът на събитието бе насочен към координираните действия за закрила, чрез анализ на съществуващите добри практики, предизвикателства и възможности за подобряване на взаимодействието в работата между заинтересованите страни. 
Работният семинар събра представители на националните и местните власти, организации на гражданското общество и експерти. Бяха разгледани следните ключови въпроси:
 - важността на осигуряване на достъп до алтернативни грижи и социални услуги за непридружените деца;
 - съществуващите предизвикателства и бариери пред включването на децата в националната система за закрила на детето и осигуряването на достъпа им до здравеопазване, образование и социална закрила;
 - препоръки за укрепване грижата и закрилата на непридружени деца и координацията между различните системи и професионалисти.

Форумът привлече вниманието към правата и нуждите на непридружените деца бежанци и как тяхното социално включване може да бъде от полза и за местната общност и за българското общество.
По време на събитието, посетителите на Културния дом в гр. Харманли имаха възможност да разгледат и фото-изложбата „Невинност без граници“, която разказва историите на децата, преминали няколко граници в търсене на надежда, сигурност и закрила. 
 

Линк към фото-изложбата ще откриете тук.