Провеждане на дискусионна среща

Държавната агенция за бежанците при Министерски Съвет, като партньор в изпълнението на проект „НА ФОКУС- националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г., организира дискусионна среща, насочена към обсъждане на добрите практики и проблеми, свързани с предоставянето на услуги и грижи за непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи и получили международна закрила.
Бенифициер на проект „На Фокус“ е сдружение Български Червен Кръст, а Държавната агенция за бежанците при Министерски Съвет (ДАБ) и Сдружение Евроклуб Жена са партньори.

Основна цел на проект „На Фокус“ е подобряване на националния капацитет на компетентните служби и заинтересованите страни в България, в областта на убежището и миграцията, за предоставяне на услуги на граждани на трети държави, търсещи международна закрила или получили временна закрила, със специален фокус върху уязвими лица, както и осигуряване на достъп до настаняване, езиково обучение, социална, психологическа, правна помощ, чрез индивидуални консултации, в съответствие с нуждите на гражданите на трети държави, търсещи международна закрила или получили временна закрила.

Дискусионната среща се проведе в град София на 23 април 2024 г. в Лаунчи център и беше открита от г-жа Янита Манолова, заместник-председател на ДАБ при МС. Представители от партньорски институции и организации взеха участие в срещата – Министерство на образованието на науката, Агенция за социално подпомагане, Държавна агенция за закрила на детето, Национално бюро за правна помощ, общински администрации, УНИЦЕФ, Международна организация по миграция, Върховен комисариат на ООН за бежанците, Български червен кръст, Сдружение Каритас. В срещата участва и представител от отдел „Програми и проекти“ в дирекция „Международни проекти“ към Министерството на вътрешните работи.

Бяха представени основните тенденции в международната закрила на непридружените деца в България и постигнатите резултати по проекта от неговото стартиране.
Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет представи информация за изготвения  по проекта пакет от специфични процедури и стандарти за насочване, приемане, грижа и представителство на непридружени малолетни и непълнолетни лица. Като обратна връзка от представителите и партньорите на Агенцията беше изразено положително мнение за нуждата от унифициране на процедурите, свързани с грижите за непридружени малолетни и непълнолетни лица и готовността на партньорите за участие в работни групи за детайлни процедури по отделните направления и фокус върху проблемите в предоставяне на социални, здравни, образователни услуги.  
 

Файлове
Document