Обмяна на опит при работата с непридружени деца, търсещи международна закрила, чрез провеждане на спортни дейности

В изпълнение на проект „Съвместни спортни дейности в София“, в периода 09-12 май 2023 г., представители на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) обмениха опит със свои колеги в Кралство Норвегия. „Съвместни спортни дейности в София“ се изпълнява съвместно с Норвежката агенция по имиграция (UDI) и Българска спортна федерация за хора в неравностойно положение. Основната цел на проекта е чрез организиране и провеждане на спортни мероприятия пълноценно да се планира свободното време на търсещите международна закрила, които са настанени в центровете на ДАБ при МС.

В първият ден от посещението бе посетен център за непридружени непълнолетни деца в град Пошгрун. Центърът се управлява от организация с идеална цел, а капацитетът му е 30-40 души, като настанените към момента деца са на възраст от 15 до 18 години. Страните на произход са основно Афганистан, Сирия и Украйна. 
Служителите в центъра са 23 – социални работници, отговорник за спортни дейности, преводачи, служители, които съдействат за провеждането на различните дейности на място. Принципът на работа се основава на „Трите стълба на информираната грижа за травма“ (The Three Pillars of Trauma-Informed Care) на австралийския клиничен психолог д-р Хауърд Бат (Dr. Howard Bath). Това предполага, че всички, които общуват с травматизирани деца (у дома, в училище и в общността) могат да дадат важен принос за развитието им. Тази грижа включва действия за укрепване в три основни насоки: безопасност, връзки и управление на емоционалните импулси.
Представителите на ДАБ при МС се срещнаха и  със служители на Дирекция по миграция в Норвегия (UDI), на която бяха представени подробно дейността и механизмите на работа. Сред центровете на Дирекцията са и тези от транзитен тип, в които чужденците попадат за първи път. От страна на UDI се работи активно с общините за създаване на центрове и интегрирането на чужденците. Принципът на споделената отговорност е водещ, като стимул е и финансирането, което получават общините чрез държавния бюджет.  
Визитата от норвежка страна в Териториалните поделения към ДАБ при МС през септември 2023 г.