Информация за картата за временна закрила

Документът, който се издава на разселените лица от Украйна, които са получили временна закрила в Република България, се нарича „регистрационна карта на чужденец с временна закрила“. Този документ съдържа фотоснимка, лични данни и личен номер на чужденец (ЛНЧ), както и номера на украинския документ за самоличност (задграничен или вътрешен паспорт).

Този документ се издава на основание член 41, алинея 1, точка 5 от Закона за убежището и бежанците. Срокът му на валидност съвпада със срока на обявената от ЕС временна закрила на разселените от Украйна лица, който понастоящем е до 4 март 2025г. За срока на валидност на тази карта нейният титуляр има разрешено право на пребиваване в Република България като бежанец под временна закрила по член  39, алинея 1, точка 1 от Закона за убежището и бежанците. 

 

The document issued to displaced persons from Ukraine who have received temporary protection in the Republic of Bulgaria is called "registration card of a foreigner with temporary protection". This document contains a photograph, personal data and a personal number (ЛНЧ), as well as the number of the holder’s Ukrainian identity document (travel or domestic passport).

This document is issued on the basis of Article 41, paragraph 1, item 5 of the Law on Asylum and Refugees. Its term of validity coincides with the term of the temporary protection for the displaced persons from Ukraine as voted by the EU, which currently is until 4 March 2025. The card’s holder has a right of residence in the Republic of Bulgaria under Article 39, paragraph 1, item 1 of the Law on Asylum and Refugees for its duration (validity) as a third country national with granted temporary protection.