Информационно събитие по проект „Съвместни спортни дейности в София“

На 12 септември 2023 г., в гр. София, Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) проведе информационно събитие по проект „Съвместни спортни дейности в София“. Проектът е финансиран по Норвежкия финансов механизъм и се реализира в партньорство с Българската спортна федерация за хора в неравностойно положение и Норвежката агенция по имиграция (UDI).
Основната цел на събитието е обмяната на опит и споделянето на добри практики за организиране на свободното време на търсещите международна закрила, чрез провеждането на спортни мероприятия.
В резултат от изпълнението на проекта ще се проведе и футболна надпревара с участието на деца и младежи от регистрационно-приемателните  центрове  на  ДАБ при МС в страната.  
„В работата си с търсещите закрила ДАБ при МС, заедно със своите партньори и бежанските общности, се стреми да организира и провежда спортни мероприятия, чрез които да подпомогне хората, принудени да напуснат домовете си, в тяхната първоначална социална и културна адаптация. 
Силен акцент в този процес е поставен при работата с децата и младежите, защото спортът не само дава здраве и развива двигателната култура, но насърчава развитието на личния потенциал.“, подчерта председателят на ДАБ при МС г-жа Мариана Тошева в приветствието си.
По време на  информационното събитие бяха представени презентации за добрите примери при интеграцията на бежанци и мигранти в България,  спортът като инструмент за социално включване, социалната дейност с лица от уязвими групи, търсещи закрила, и други.
Участие в събитието взеха представители на Министерството на вътрешните работи (МВР), Министерството на младежта и спорта (ММС), Агенцията за социално подпомагане (АСП), Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), УНИЦЕФ – България, Българския червен кръст (БЧК), Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ), Район „Оборище“ – СО, Район „Витоша“ – СО и други.