ДАБ при МС и УНСС подписаха меморандум за сътрудничество

Председателят на Държавната агенция за бежанците към Министерски съвет (ДАБ при МС) г-жа Мариана Тошева и Проф. д-р Димитър Димитров – ректор на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) подписаха меморандум за сътрудничество. На събитието присъстваха проф. д-р Цветана Александрова Стоянова – зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, гл. ас. д-р Атанас Димитров Димитров в катедра „Национална и регионална сигурност“ в УНСС и др.
Меморандумът предвижда двете страни да си сътрудничат в провеждането на обучителни програми и политики за закрила и интеграция на хората, търсещи международна закрила в Република България.
През следващите 3 години, двете институции ще осъществяват съвместна дейност с фокус върху подобряване на системите за закрила и интеграция в страната. чрез публични лекции, конференции, академии и дискусии, възможност за стажове, обмен на информация и съвместни проекти.
Служители на администрацията на Агенцията ще се включат в част от обучителните курсове, а съвместни научни екипи ще изследват социо-културните особености и възможностите за интеграция.


Подписването на документа с най-големия бизнес университет в България и в Югоизточна Европа подчертава стратегическото значение, което ДАБ при МС придава на образователната сфера и сътрудничеството с академичната общност.