Информация по чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗДОИ

Държавна агенция за бежанците при Министерски Съвет

гр. София 1233
бул. "Княгиня Мария Луиза" № 114Б, ет. 5, стая 516

Всеки работен ден от 8:30 ч. - 12:00 ч. и от 12:30 ч. - 16:30 ч.

e-mail: sar@saref.government.bg
тел.: 02/8080968