Държавна агенция за бежанците<br>при Министерски съвет Държавна агенция за бежанците
при Министерски съвет
English
За агенцията Устройство Ръководство Контакти
 
Новини
Профил на купувача
Конкурси
Статистика и отчети
Бюлетин
Международна дейност
Правна област
Дарения
Пр. на купувача (архив)
Статут на бежанец
Достъп до общ. информация
Връзки

Сигнали за корупция

Изпратете сигнал

Антикорупция горещ тел.

02/ 80 80 908

Обратна връзка

Контактна форма
02/ 80 80 924

  Правна област

  Проект на Решение на Министерския съвет за определяне на зони за движение съгласно Закона за убежището и бежанците на лицата, търсещи международна закрила в Република България.

  Доклад относно Проект на Решение на Министерския съвет за определяне на зони за движение съгласно Закона за убежището и бежанците на лицата, търсещи международна закрила в Република България.

  Приложение 1 към Проект на Решение на Министерския съвет за определяне на зони за движение съгласно Закона за убежището и бежанците на лицата, търсещи международна закрила в Република България

  Приложение 2 към Проект на Решение на Министерския съвет за определяне на зони за движение съгласно Закона за убежището и бежанците на лицата, търсещи международна закрила в Република България

  Приложение 2 към Проект на Решение на Министерския съвет за определяне на зони за движение съгласно Закона за убежището и бежанците на лицата, търсещи международна закрила в Република България

  УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
  Р Е Ш Е Н И Е № 858 ОТ 4 НОЕМВРИ 2015 ГОДИНА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РАМКА НА НАЦИОНАЛЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/1523 НА СЪВЕТА ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА И ПО РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/1601 НА СЪВЕТА ОТ 22 СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА

  Р Е Ш Е Н И Е № 263 ОТ 12 АПРИЛ 2016 ГОДИНА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РАМКА НА НАЦИОНАЛЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПРЕЗАСЕЛВАНЕ

  КОНВЕНЦИЯ НА ООН ЗА СТАТУТА НА БЕЖАНЦИТЕ

  ПРОТОКОЛ ЗА СТАТУТА НА БЕЖАНЦИТЕ ОТ 31 ЯНУАРИ 1967

  ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ (1950)

  Европейска конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  ДИРЕКТИВА 2011/95/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 декември 2011 година относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила (преработен текст)

  ДИРЕКТИВА 2013/32/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 юни 2013 година относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (преработен текст)

  ДИРЕКТИВА 2013/33/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 юни 2013 година за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (преработен текс)

  ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 2003/86/ЕО от 22 септември 2003 година относно правото на събиране на семейството

  ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 2001/55/ЕС от 20 юли 2001 г. относно минималните стандарти за предоставяне на временна закрила в случай на масов поток от разселени лица и мерките за постигане на баланс в усилията на държавите-членки по приемане на такива лица и поемане на последиците от това


  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 604/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 юни 2013 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (преработен текст)

  РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1560/2003 НА КОМИСИЯТА от 2 септември 2003 година за определяне условията за прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата-членка, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета страна


  РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 118/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 януари 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1560/2003 за определяне условията за прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна

  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 603/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 юни 2013 година за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държаватачленка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавитечленки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавитечленки и Европол за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (преработен текст)

  ЗАКОН ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ

  НАРЕДБА ЗА ОТГОВОРНОСТТА И КООРДИНАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ ДЪБЛИН И РЕГЛАМЕНТ ЕВРОДАК
  СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ВЪРХОВНИЯ КОМИСАР НА ООН ЗА БЕЖАНЦИТЕ

  НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ В ОБЛАСТТА НА МИГРАЦИЯТА, УБЕЖИЩЕТО И ИНТЕГРАЦИЯТА 2015-2020 г.

  РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/1523 НА СЪВЕТА от 14 септември 2015 година за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и на Гърция

  РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/1601 НА СЪВЕТА от 22 септември 2015 година за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция

  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 516/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за изменение на Решение 2008/381/ЕО на Съвета и отмяна на решения № 573/2007/ЕО и № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Решение 2007/435/ЕО на Съвета

  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 514/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи

  Правила за достъп до териториалните поделения на ДАБ при МС

  Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

  ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за приемане, издаване и съхраняване на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис

  Харта на клиента

  Списък на служителите от Държавна агенция за бежанците при МС, подали Декларация по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси