Мисия и визия на ДАБ при МС

Мисия и визия на ДАБ при МС

МИСИЯ 
Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет е агенция със специална компетентност в областта на прилагането на държавната политика за предоставяне на международна закрила в Република България. Агенцията прилага стандартите за прием, настаняване и провежда производство за предоставяне на статут на гражданите на трети страни, търсещи международна закрила, като прилага международни актове в областта на бежанското право и националното законодателство. По отношение на гражданите на трети страни в процедура за предоставяне на международна закрила се изпълняват и комплекс от мерки за културна и социална адаптация. Използват се инструменти за ефективен и персонален подход към специалните потребности на търсещите закрила и особено на уязвимите лица, в рамките на приема и процедурата. ДАБ при МС участва активно в работата на националните органи, компетентни по въпросите на миграцията и сигурността. 

ВИЗИЯ
Модерна администрация за прилагане политиката в областта на международна закрила, в която работят мотивирани служители, ползваща се с доверието на всички партньори.