Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация

Информация по чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗДОИ

Държавна агенция за бежанците при Министерски Съвет гр. София 1233 бул. "Княгиня Мария Луиза" № 114Б, ет. 5, стая 516 Всеки работен ден от 8:30 ч. - 12:00 ч. и от 12:30 ч. - 16:30 ч. e-mail: sar@saref.government.bg тел…