Още акценти от грижата по време на COVID-19

Заедно с провежданите регулярно беседи с настанените в териториалните поделения, на които се предоставя информация за симптоматиката на коронавируса, начините за разпространение, за предпазване и задължителното  ползване на хигиенни продукти и дезинфектанти, бяха осигурени и информационни материали за COVID-19, включително за горещата телефонна линия на Българския червен кръст на седем езика относно мерките, предприети от българското правителство и наличната подкрепа.

В отговор на предизвикателствата в периода на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет създаде организация за своевременно настаняване на кандидати за закрила, които до момента са били на външни адреси, но поради създалата се ситуация са загубили своята работа и  подслон. Настаняването им в териториалните поделения се осъществява при спазване на мерките за безопасност и процедурните правила в ситуация на разпространяващия се вирус COVID-19.