Обучение по време на COVID-19

Разпространението на COVID-19 оказа силно въздействие върху образованието в световен мащаб. По данни на ЮНЕСКО над 1,2 милиарда деца в 186 държави са били засегнати от затварянето на училищата поради пандемията. В резултат на безпрецедентната ситуация начинът на обучение се промени драстично. Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет отговори на предизвикателствата на новата реалност и въведената дистанционна форма на обучение за всички деца, които са включени в образователната система.

Коренно различната организация на работата не повлия на учебния процес в териториалните поделения. Социалните експерти в териториалните поделения оказваха ежедневно съдействие за регистриране и ползване на обучителни платформи за дистанционно обучение. Децата осъществяваха обмен на информация и чрез мобилни приложения (като WhatsApp и Viber), както и по електронна поща. И макар самото дистанционно обучение пред екрана да не заменя пълнокръвно учителя като присъствие в класната стая, за много от учениците електронното подаване на информация, задания и обратната връзка се случваха по много по-интересен начин, според социални експерти на ДАБ при МС.

В случаите, когато дистанционното онлайн обучение бе възпрепятствано, преподавателите се свързваха с децата по телефона за поставяне на текущи задачи. Например в РПЦ – Харманли заданията се предоставяха на хартия от социалните експерти на децата, а резултатите се предаваха на преподавателите при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Така индивидуализацията и осъвременяването на преподаването се оказаха показателни за знанията на отделните деца.

Към 30.06.2020 г. 106 деца от центровете на ДАБ са записани в български училища. Някои от тях се включиха в допълнителната форма на лятно обучение, която се проведе при спазване на строги противоепидемични мерки. Тя  е част от мерките на правителството за приобщаващо образование. Програмата включва часове по български език и литература, математика и смесен модул природни науки в малки групи при строго спазване на противоепидемичните мерки.