Новини

Присъда № 602/09.11.2016 г.

В изпълнение на влязла в сила присъда № 602/09.11.2016 г. по НОХД 819/2016 г. Районен съд Силистра на непълнолетната ДЕЛВИН СЮЛЕЙМАН ЧИЧО, родена в Ирак, иракска гражданска, живуща в гр. София, е наложено административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което следва да бъде изпълнено чрез средствата за масова информация за това, че на 14.09.2016 г. в района на с. Богорово, обл.

Председателят на Държавната агенция за бежанците се срещна с представители на фондация „Лумос България“

Председателят на Държавната агенция за бежанците, г-жа Петя Първанова се срещна с представители на ръководството на фондация „Лумос България“. Г-жа Първанова представи дейността и структурата на Агенцията, след което запозна гостите с опита и експертизата на социалните работници, прилагани при работата с непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи международна закрила. 

ДАБ при МС и сдружение „Лекари на света- Франция“ продължават своето сътрудничество и през 2017 година

Държавната агенция за бежанците и сдружение „Лекари на света- Франция“ подписаха допълнително споразумение към Меморандума за сътрудничество от 14.09.2016г. Настоящият документ удължава партньорството между Агенцията и неправителствената организация с още шест месеца, през които социални медиатори и преводачи ще подпомагат работата с непридружените малолетни и непълнолетни. В сътрудничество с Международния комитет на Червения кръст и Българския Червен кръст неправителствената организация се надява да съдейства и за събирането на разделени семейства.