Експерт връзки с обществеността

Специалистът по връзки с обществеността подпомага председателя при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждането на медийната политика на Агенцията; предлага на председателя за утвърждаване стратегически приоритети, цели и решения, свързани с медийната политика на Агенцията; осигурява взаимодействието във връзка с медийното представяне с административните звена в съответствие с установените организационни връзки и разпределението на дейностите между тях; организира и осъществява връзките на председателя с държавни органи, медиите, обществеността и с правителствени и неправителствени организации; да организира срещи и интервюта с представителите на медиите; да предоставя информация на медиите и обществеността за дейността на Агенцията; да разработва материали за популяризиране работата на Агенцията и издигане авторитета й в обществото.