Служители по сигурността на информацията

Служителят по сигурността на информацията изпълнява задачи свързани със: следи за спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и на международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация; прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация; разработва план за охрана на агенцията чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му; осъществява процедурата по обикновено проучване съгласно чл. 47 от Закона за защита на класифицираната информация и води регистър на проучените лица; следи за правилното определяне на нивото на класификация на информацията; води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана; води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация и на взетите мерки, за което информира незабавно Държавната комисия по сигурността на информацията; отговаря за зоните за сигурност, за охранителния и пропускателния режим, за външни лица и моторни превозни средства; организира и отговаря за дейностите по управление на отбранително-мобилизационната подготовка в агенцията; разработва и поддържа плана за привеждане на агенцията в готовност за работа във военно време, плана за разсредоточаване и евакуация и плана на агенцията за действие при кризи от военен характер; организира оповестяването при привеждане на страната от мирно във военно положение и при кризи; организира и провежда обучението на служителите в агенцията по защитата на класифицираната информация и за действие при кризи от военен и невоенен характер; осъществява връзки и взаимодействия с националните служби по отношение на мобилизационните дейности и при кризи; оказва съдействие и подпомага дейността при кризи, извънредни ситуации и временна закрила и др.