Обща информация за получилите закрила

Информация за програми за социална адаптация
Информация за НПО партньори

Методически указания за реда, организацията и координацията на компетентните служители в държавната агенция за бежанците при министерски съвет в рамките на производството за международна закрила при отказ от международна закрила, от страна на непридружени непълнолетни и малолетни чужденци

Здравни грижи

Съгласно чл. 29, ал. 1, т.5 от ЗУБ, чужденците, които се намират в производство по предоставяне на международна закрила имат право на здравно осигуряване, на достъпна медицинска помощ, безплатно ползване на медицинско обслужване при условията и по реда за българските граждани.

Правата им са гарантирани в чл.40, ал.3, т.7 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Осигуряват се за сметка на републиканския бюджет, освен ако не са осигурени по реда на ал.1: лицата в производство за предоставяне на статут на бежанец или право на убежище.

Медицинският преглед на лицата, търсещи международна закрила се осъществява в здравните кабинети към Териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, като се извършват следните дейности:

  • първоначални изследвания при регистрация на лицата, подали молба за закрила;
  • постоянно медицинско наблюдение;
  • оказване на първа медицинска помощ;
  • контрол върху хигиенното състояние на лицата;
  • текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания;
  • изготвяне и поддържане на медицинска документация за всяко лице.

Социалните експерти в Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет подпомагат достъпа до здравеопазване на лицата, търсещи международна закрила, като: консултират лицата по здравни въпроси; записват ги на личен лекар; придружават лицата до болнични заведения; издават служебни бележки до НАП за здравноосигурените лица и др.


Образование

Информация за условията и реда за приемане и обучение на малолетни и непълнлетни чужденци, търсещи международна закрила, настанени в териториалните поделения на държавната агенция за бежанците при министерския съвет

Достъпът и активното включване на малолетните и непълнолетни чужденци, търсещи международна закрила в различни форми и степени на образование е гаранция за тяхното успешно адаптиране и интегриране в Република България.

Важно е да знаете:

На лицата в училищна възраст, търсещи международна закрила се осигурява безплатно образование в държавните и общински училища на Република България при условията и по реда на българските граждани;

Приемането на малолетен или непълнолетен чужденец, търсещ международна закрила в определен клас в държавно или общинско училище се извършва след подадено заявление (Приложение №1 от Наредбата за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила) от родител (представителя на непридруженото малолетно или непълнолетно лице, търсещо международна закрила) до началника на съответното регионално управление на образованието;

Началникът на съответното регионално управление на образованието в срок от 7 работни дни насочва малолетния или непълнолетен чужденец към определено училище съобразно местоживеенето му и желанието на родителя/представителя;

Записването на малолетния и непълнолетен чужденец, търсещ международна закрила се извършва по време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди приключването на втория учебен срок;

За учениците, търсещи международна закрила, приети в държавните или общински училища на Република България се осигуряват допълнителни модули по образователно направление - български език;

В срок от 7 работни дни, директорът на съответното училище по предложение на координиращия екип определя със заповед комисия за провеждане на събеседване и насочване на малолетния или непълнолетен чужденец, търсещ международна закрила, в определен клас на училищното образование.

INFORMATIONS SUR LES CONDITIONS D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION AUX ÉCOLES BULGARES POUR LES MINEURS DEMANDEURS D’ASILE, QUI SONT LOGÉS DANS LES CENTRES D’HÉBERGEMENT, GÉRÉS PAR L’AGENCE GOUVERNEMENTALE BULGARE POUR LES RÉFUGIÉS.

اطلاعات برای شرایط و مقررات قبول و تحصیلات افراد خارجی زیر 14 ساله و زیر سن قانونی که خواستار حمایت بین المللی (پناهندگی) هستند و در مراکز پناهندگی آژانس دولتی پناهندگان مربوط شورای وزیران اسکان شده اند.

معلومات حول شروط و ظوابط تسجيل و تعليم الأطفال و الأحداث الأجانب, طالبي الحماية الدولية, ألذين يسكنون في الأقسام الإقليمية للوكالة الوطنية لشوؤن اللاجئين, التابعة لمجلس الوزراء.


Трудова заетост

ИНФОРМАЦИЯ ТРУДОВА ЗАЕТОСТ
 Съгласно чл. 29, ал. 3 от ЗУБ (Изм. - ДВ, бр. 97 от 06. 12. 2016 г., в сила от 10.12.2016 г.) „Чужденецът има право на достъп до пазара на труда, включително да участва по програми и проекти, финансирани от държавния бюджет или по линия на международно или европейско финансиране, ако производството не приключи до три месеца от подаването на молбата му за международна закрила поради независещи от него причини“. ДАБ при МС издава служебни бележки на чужденците, с които удостоверява правото им на работа, при писмено заявление от тяхна страна.

Не се изискват разрешения за работа на чужденци, ползващи се с правата по чл. 29, ал. 3 от ЗУБ (чл. 4, ал. 1, т. 15 от Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България (НУРИООРРЧРБ)), като за наемането им на работа е необходимо да представят служебната бележка, издадена от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.

В случай на наемане на чужденец, търсещ международна закрила, има изискване работодателят в седемдневен срок от сключване на трудовия договор да подаде декларация в Дирекция “ Бюро по труда“ по месторабота, на основание чл. 4, ал. 6 от НУРИООРРЧРБ. Към декларацията се прилага копие на регистрационната карта на чужденеца и служебна бележка издадена от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, която удостоверява правото му на работа.

Файлове
Document
Document
Document