Структура и численост

Служители по сигурността на информацията

Служителят по сигурността на информацията изпълнява задачи свързани със: следи за спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и на международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация; прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация; разработва план за охрана на агенцията чрез физически и технически средства и след

Финансов контрольор

Финансовият контрольор осъществява своята дейност съгласно Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, правилата за финансово управление и контрол в агенцията и указанията на министъра на финансите.

Експерт връзки с обществеността

Специалистът по връзки с обществеността подпомага председателя при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждането на медийната политика на Агенцията; предлага на председателя за утвърждаване стратегически приоритети, цели и решения, свързани с медийната политика на Агенцията; осигурява взаимодействието във връзка с медийното представяне с админи

Дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси"

Дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси" осъществява методическо ръководство, координира, осъществява контрол и участва в разработването на проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове, изготвя становища по проекти на закони и други нормативни актове, осигурява правна помощ в работата на административните звена на агенцията и дава

Дирекция "Управление на собствеността и обществени поръчки"

Дирекция "Управление на собствеността и обществени поръчки" организира съставянето, сключването и прекратяването на договори, свързани с дейността на агенцията; осъществява пазарно проучване на стоки, услуги, фирми, организации и ценови равнища; координира и контролира изпълнението на договорите; планира, организира и координира всички действия във връзка с подготовката и провеждането на процеду

Дирекция "Финансово-счетоводни дейности"

Дирекция "Финансово-счетоводни дейности" осъществява дейностите, свързани с планиране и управление на бюджета на агенцията, разработва тригодишната бюджетна прогноза и проект на годишен бюджет; организира и извършва финансово-счетоводната дейност на агенцията съгласно изискванията на Закона за счетоводството и другите нормативни актове; организира и контролира извършването на инвентаризации; изг

Дирекция МД

Дирекция "Международна дейност" отговаря за планирането, координацията и изпълнението на международната дейност на агенцията; във взаимодействие с компетентните структури на агенцията прави 

Дирекция КПМЗ

Дирекция "Качество на процедурата за международна закрила" осъществява методическо ръководство и упражнява контрол на транзитните и регистрационно-приемателните центрове във връзка с административните производства по Закона за убежището и бежанците и изготвя компетентни становища за вземане на решения в отделните производства; разработва инструкции и указания във връзка с административните произ

Дирекция СДА

Дирекция "Социална дейност и адаптация" организира и изпълнява дейности за социална адаптация и културна ориентация на търсещите международна закрила лица; осъществява методическото ръководство и контрол на териториалните поделения; организира и контролира дейностите във връзка с осигуряване на социална, здравна и психологическа помощ на лицата, които търсят международна закрила; организира, коо