Структура и численост

Дирекция СДА

Дирекция "Социална дейност и адаптация" организира и изпълнява дейности за социална адаптация и културна ориентация на търсещите международна закрила лица; осъществява методическото ръководство и контрол на териториалните поделения; организира и контролира дейностите във връзка с осигуряване на социална, здравна и психологическа помощ на лицата, които търсят международна закрила; организира, коо