Внедряване на модела CAF - Обща рамка за оценка в ДАБ при МС

ДАБ при МС е сред 12-те администрации, на които предстои да внедрят Общата рамка за оценка  
(Common Assessment Framework – CAF)  до края на годината.

В Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г. се обръща специално внимание на необходимостта от широко внедряване на системи за управление на качеството.

Моделът CAF е инструмент за управление на качеството, разработен специално за публичния сектор по инициатива на Европейската мрежа на публичната администрация. Основната цел на внедряването на модела за самооценка CAF е подобряване ефективността на всички нива и процеси в администрацията.

Основната цел на внедряването на модела за самооценка CAF в ДАБ при МС е  подобряване квалификацията и организационната култура на служителите, и подобряване на цялостната дейност на администрацията. 

Внедряването на модела CAF в ДАБ при МС стартира по проект на Института по публична администрация – „Въвеждане на Обща рамка за оценка (CAF) в администрациите“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Същност на модел CAF