Често задавани въпрости

Закрилата, която Република България предоставя на чужденци, включва убежище, международна закрила и временна закрила.

Правото на убежище в Република България е регламентирано с Конституцията на Република България и Закона за убежището и бежанците (ЗУБ). Конституцията определя правомощията на Президента да предоставя убежище. Съгласно чл. 27, ал. 2 от Конституцията „Република България дава убежище на чужденци, преследвани заради техните убеждения или дейност в защита на международно признати права и свободи.“

Международна закрила се предоставя по силата на Конвенцията за статута на бежанците, съставена в Женева на 28 юли 1951 г., и Протокола за статута на бежанците от 1967 г., ратифицирани със закон (обн., ДВ, бр. 36 от 1992 г.; доп., бр. 30 от 1993 г.) (ДВ, бр. 88 от 1993 г.), на международни актове по защита правата на човека и на ЗУБ. Международната закрила включва статут на бежанец и хуманитарен статут, които се предоставят с решение на председателя на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ).

Изискванията за предоставяне статут на бежанец са посочени в чл. 8 от ЗУБ. Този вид закрила се предоставя на чужденец, който поради основателни опасения от преследване, основани на раса, религия, националност, политическо мнение или принадлежност към определена социална група, се намира извън държавата си по произход и поради тези причини не може или не желае да се ползва от закрилата на тази държава или да се завърне в нея.

По реда на чл. 9 от ЗУБ се предоставя хуманитарен статут на чужденец, който не отговаря на изискванията за предоставяне на статут на бежанец и който не може или не желае да получи закрила от държавата си по произход, тъй като може да бъде изложен на реална опасност от тежки посегателства, като смъртно наказание или екзекуция, или изтезание, нечовешко, или унизително отнасяне, или наказание, тежки заплахи срещу живота, или личността на цивилно лице поради безогледно насилие в случай на въоръжен международен, или вътрешен конфликт.

Временна закрила се предоставя в случай на масово навлизане на чужденци, които са принудени да напуснат държавата си по произход, поради въоръжен конфликт, гражданска война, чужда агресия, нарушаване на човешките права или насилие в големи размери на територията на съответната държава или в отделен район от нея и които не могат по тези причини да се завърнат там. Временната закрила се предоставя от Министерски съвет с решение на Съвета на Европейския съюз. Срокът й се определя с решението на Съвета на Европейския съюз.

 

Като чужденец, намиращ се на територията на страната имате право да поискате предоставяне на закрила в България. Това следва да направите лично и по собствена воля пред Държавната агенция за бежанците или пред друг държавен орган. 

След регистрацията Ви за търсещ закрила, ще ви бъде проведено едно или няколко интервюта целящи да съберат нужната информация и да установят различни факти от Вашия живот и страната Ви на произход. 

Представете на интервюиращия всички лични документи, както и документи, които са свързани с Вашия случай и притежавате. Ако можете или се сдобиете с тях на по-късен етап, информирайте за това. Разкажете Вашата истинска лична история, а не тази, която са ви препоръчали да разкажете. Така ще увеличите многократно шансовeте си да получаване на закрила.

Производството Ви ще бъде проведено с помощта на преводач, на език който разбирате.

По време на производството може да бъде образувана т. нар. „Дъблинска процедура“, която се извършва по реда на Европейски регламент, целящ  да определи единствената държава-членка отговорна да разгледа молбата Ви за закрила. В зависимост от определените в Регламента критерии молбата можа да се разгледа и от друга държава- членка, като за целта българските държавни органи ще осигурят трансферът Ви към нея.

Молбата Ви за закрила може да бъде отхвърлена като явно неоснователна, когато сте се позовали на факти и обстоятелства различни от посочените в Закона за убежището и бежанците, с други думи на факти и обстоятелства извън предметния му обхват. Ето защо предоставянето на точна и достоверна информация е важно условия за положителния ход на молбата Ви за международна закрила.

Производството Ви може да премине в общ ред. На този етап за Вас ще бъде събрана допълнителна информация от Държавната агенция за национална сигурност за държавата Ви по произход. Всички факти, обстоятелства и доказателства станали известни на административния орган ще бъдат приложени във Вашето досие. Въз основа на тях Държавна агенция за бежанците ще се произнесе с решение, с което ще Ви бъде предоставена международна закрила или ще Ви бъде отказана такава.

Постановените откази може да обжалвате пред съд – по време на производството, както и когато то премине в съдебна фаза, и имате право на адвокат.

За да бъдете регистриран като лице, ползващо се от временна закрила в Република България е необходимо да се явите лично и да поискате временна закрила в най-близката Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи (ОДМВР), Столична дирекция на Вътрешните работи (СДВР) - за гр. София или в един от следните Регистрационно-приемателните центрове (РПЦ):

  • Регистрационно-приемателен център гр. София          
                Адрес: гр. София, кв. Овча купел, ул. “Монтевидео” № 21A
  • Регистрационно-приемателен център с. Баня    
                Адрес: с. Баня, общ. Нова Загора, район „Минерални бани“ №17
  • Регистрационно-приемателен център – Харманли        
                Адрес: гр. Харманли, ж.к. „Дружба“ № 23

След като заявите желанието си за временна закрила, ще Ви бъде поискана информация за Вашата самоличност и семейните Ви връзки и ще бъдете фотографиран. В случай, че отговаряте на изискванията за предоставяне на временна закрила ще Ви бъде издадена регистрационна карта, която удостоверява, че имате правата на лице, ползващо се от временна закрила в Република България за срока на временната закрила. Носете регистрационната карта в себе си.