Лиляна Станкова – Пройчева

В периода 2012г. - 2017г. е председател на Комисията по предоставяне на убежище към Президента на Република България. Преди това е ръководител на дирекциите  „Българско гражданство“ в Министерствотона правосъдието и „Свободно движение на хора, миграция и интеграция“ в МТСП. Представлявала страната в Глобалния форум по миграцияи развитие (2007 – 2011), в Комитета по миграция към Съвета на Европа(2004 – 2011), ръководител на Работна Група 2 „Свободно движениена хора“ към Съвета по европейски въпроси към МС. През 2007г.  ръководи екипа засъставяне на първата Национална стратегия на Република Българияпо миграция и интеграция.