Вътрешни правила за дейността и организацията на административното обслужване в ДАБ при МС