Дирекция МД

Дирекция "Международна дейност" осъществява общата координация и поддържа системата за документооборот с органите на ЕС и с държавите членки в областта на убежището и бежанците; следи за промени в международните актове по бежанско право и прави предложения за хармонизиране на законодателството; организира и подпомага сътрудничеството на агенцията с международни правителствени организации, европейски служби, работещи по проблемите на бежанците и правата на човека, и с неправителствени организации; участва в разработването и координира изпълнението на съвместни проекти и програми с ЕС, Съвета на Европа и с други международни организации в областта на убежището и бежанците; осъществява взаимодействие със съответните административни звена на министерствата и ведомствата по въпроси в областта на убежището и бежанците и участва в междуведомствени работни групи; организира и координира взаимодействието с представителствата на Върховния комисар на Организацията на обединените нации за бежанците и с Международната организация по миграция; събира, поддържа и актуализира база данни за държави по произход и за трети сигурни държави, включваща обща географска, политическа, икономическа и културна информация, информация за правната уредба и за спазването на правата на човека; организира, координира и осъществява дейностите по администриране и управление на средства от програми и фондове по линия на Европейския съюз в Република България; организира и координира взаимодействието с Европейската комисия; участва в заседанията на Комитета по солидарност при управление на миграционните потоци и в работни срещи, свързани с програми и фондове по линия на Европейския съюз; осигурява спазването на изискванията за информираност и публичност във връзка с дейността на програми и фондове по линия на Европейския съюз и др.