Дирекция ФСД

Дирекция "Финансово-счетоводни дейности" осъществява дейностите, свързани с планиране и управление на бюджета на агенцията, разработва тригодишната бюджетна прогноза и проект на годишен бюджет; организира и извършва финансово-счетоводната дейност на агенцията съгласно изискванията на Закона за счетоводството и другите нормативни актове; изготвя годишния финансов отчет на агенцията, ежемесечните и тримесечните отчети за касовото изпълнение и капиталовите разходи; изготвя ведомостите за заплати, платежните документи и изплащането на възнагражденията; разработва и съгласува финансовите обосновки към проекти на нормативни актове и др.