Дирекция УСОП

Дирекция "Управление на собствеността и обществени поръчки“ организира съставянето, сключването и прекратяването на договори, свързани с дейността на агенцията; осъществява пазарно проучване на стоки, услуги, фирми, организации и ценови равнища; координира и контролира изпълнението на договорите; планира, организира и координира всички действия във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки; организира подготовката и изпращането на информация за Регистъра на обществените поръчки; осъществява инвестиционно проучване на обектите и изготвя предложения за необходимостта от капитални вложения за основен ремонт, реконструкция и ново строителство, организира и контролира извършването на текущи ремонти, планово строителство, капитален ремонт, поправка на дълготрайните материални активи и товарно-разтоварните работи; организира и отговаря за правилното, законосъобразното, целесъобразното и ефективното ползване на недвижимите имоти и движимите вещи - собственост на агенцията или предоставени й за ползване;следи за законосъобразното и ефективното стопанисване и поддържане на материално-техническата база в агенцията; организира и контролира дейностите по отчета и регистрацията на недвижимите имоти и движимите вещи; разработва вътрешни нормативни документи в областта на МТО и др.