Дирекция АПОЧР

Дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси" участва в разработването на проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове, изготвя становища по проекти на закони и други нормативни актове, осигурява правна помощ в работата на административните звена на агенцията и дава становища по правни въпроси; осъществява процесуално представителство пред съдилищата по дела от трудовоправен, гражданскоправен и друг характер; осъществява правно осигуряване на дейността на агенцията, следи за спазването на нормативните актове; осъществява процесуално представителство по административни дела, образувани по жалби срещу решения по молби за закрила по реда на Закона за убежището и бежанците; организира дейностите по управление на човешките ресурси и по оценяване изпълнението на длъжността от служителите; организира провеждането на конкурси по Закона за държавния служител и на Кодекса на труда; организира и участва в разработването и актуализирането на длъжностните характеристики на служителите; подготвя отговори и дава становища по постъпили жалби, сигнали и предложения; изготвя анализи, справки и отчети за дейността на администрацията; организира, осигурява и следи за спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, като изготвя необходимите документи и провежда инструктажи на служителите и др.