Служители по сигурността на информацията

Служителят по сигурността на информацията изпълнява задачи свързани със: следи за спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и на международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация; прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация; разработва план за охрана на агенцията чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му; следи за правилното определяне на нивото на класификация на информацията; отговаря за зоните за сигурност, за охранителния и пропускателния режим, за външни лица и моторни превозни средства; организира и отговаря за дейностите по управление на отбранително-мобилизационната подготовка в агенцията; оказва съдействие и подпомага дейността при кризи, извънредни ситуации и временна закрила и др