Инспекторат

Инспекторатът осъществява административен контрол върху дейността на агенцията, като: извършва комплексни, планови, тематични, извънпланови и последващи проверки на структури, дейности и процеси в агенцията; осъществява контрол по предоставянето на административни услуги; анализира ефективността на дейността на администрацията на агенцията и на отделни административни структури в нея; контролира спазването на предписанията на компетентните органи при извършени проверки и др.