Петя Ангелова Първанова

Петя Първанова е родена в град София. Завършва немската езикова гимназия, а след това немска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски” и право в Нов български университет. До 1999 г. работи като сътрудник, преводач и протокол в различни компании и държавни институции. В периода 1999 – 2001 г. е началник отдел „Международни връзки и протокол” в Администрацията на Главния прокурор. В периода 2001 до 2013 г. е директор на дирекция „Международно сътрудничество” на МВР, където координира, организира и участва в подготовката и изпълнението на критериите за членство в ЕС в областта на вътрешните работи, миграция и убежище. След присъединяване на България към ЕС отговаря за координацията по изпълнение на ангажиментите, произтичащи от членството. От 2002 до 2007 е ръководител на Работна група 24 „Правосъдие и вътрешни работи“, а след присъединяването на България към Европейския съюз до 2013 ръководи и контролира осигуряването на дейността на Работна група 23 „Сътрудничество в областта на вътрешните работи“ към Съвета по европейските въпроси към Министерски съвет. В периода март – май 2013 г. е министър на вътрешните работи в назначеното от президента Плевнелиев служебно правителство с премиер Марин Райков. От септември 2013 до март 2016 е ръководител на общоакадемичната администрация на Българската академия на науките. В периодите ноември 2014 – март 2015 и март 2015 – март 2016 е и съветник съответно на заместник-министър председателите Меглена Кунева и Румяна Бъчварова в областите вътрешни работи, миграция, убежище. За времето на службата й в МВР е награждавана многократно за високи служебни резултати и висок професионализъм с медали, почетни знаци и отличие - с “За доблест и заслуга” - I степен (2007г.), а от 1 юли 2010 година й е присъдена категория А – старши комисар. Има професионални специализации по „Управление на системите за криминална информация съобразно Европейските стандарти”, АМВР, 2002 г.; „Управление на човешките ресурси, подбор на персонал и управление на изпълнението”, Дъблин, 2012 г. и тримесечен стаж в Европейската комисия – Европейска служба за борба с измамите (OLAF) през 2005 година. Владее немски и английски език, ползва руски език.