Структура и численост

Дирекция СДА

Дирекция "Социална дейност и адаптация" разработва, организира и изпълнява програми за социална адаптация и културна ориентация на търсещите международна закрила лица; организира и контролира дейностите по осигуряване на социална, здравна и психологическа помощ на лицата, търсещи международна закрила; организира и контролира обучението по български език на търсещите международна закрила лица; организира и осъществява съвместно с регионалните инспекторати по образованието насочването на децата, търсещи международна закрила, към държавните и общинските училища на Република България; разработв