Мерки за ограничаване на разпространението на COVID- 19 за срока на удължената извънредна епидемична обстановка

 

Във връзка с удължената извънредна епидемиологична обстановка, решенията за преодоляване на последиците от разпространението на COVID-19 и заповедите на министъра на здравеопазването, Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) продължава прилагането на разпоредените противоепидемични мерки:

 • Ограничено е влизането на външни лица в териториалните поделения (ТП) на Агенцията, с изключение на лицата, свързани с административното производство за международна закрила или свързани с проекти, предварително съгласувани с ДАБ при МС.
 • Влизането на външни лица в ТП се осъществява след извършване на термометриране, по начин, недопускащ струпване на хора, на дистанция най-малко 1,5 м, с лични предпазни средства и след представянето на декларация, че външните лица не са контактни и нямат грипоподобни симптоми.
 • Не се допускат служители и външни лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други).
 • Ежедневно се измерва температурата на настанените и служителите, медицинските специалисти докладват при констатиране на грипоподобни симптоми.
 • Задължително е носенето на защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата, от настанените и служителите в служебните и общите помещения в ТП. Защитната маска се носи и на открито при невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м.
 • Спазва се стриктно Алгоритъма на дезинфекционните мероприятия на работните места в условията на епидемично разпространение на COVID–19, постановен със Заповед на министъра  на здравеопазването № РД-01-609/21.10.2020 г. Два пъти седмично специализирана лицензирана фирма извършва биоцидна обработка във всички административни, жилищни и общи части в териториалните поделения на ДАБ при МС.
 • Изпълняват се предписанията за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки на Регионалната здравна инспекция и инструкциите на Службата по трудова медицина за превантивни мерки за предпазване от заразяване с коронавирус.
 • Регулярно се провеждат информационни беседи със служителите и с настанените лица, с цел предоставяне на актуална информация за симптоматиката на COVID–19 и начините за разпространение и предпазване.
 • При прием и настаняване на лица, търсещи международна закрила, се прилагат Указанията, утвърдени със заповед РД05-645/22.10.2020 г. на председателя на ДАБ при МС.
 • Извънкласните занимания и други дейности се провеждат при стриктно спазване на противоепидемичните мерки и при предварително съгласуване.
 • В Агенцията са създадени условия за учащите за обучение от разстояние в електронна среда, като са осигурени компютърни конфигурации.